شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۶

آفتاب که می‌دمد، اگر آن صبح زود با صبح باشی خیلی چیزها را می‌تواند در روح‌ات عوض کند. و یک صبح برای شدن کافی است.